Privacy

De Capeline verwerkt (gevoelige) persoonsgegevens in overeenstemming met de bij en krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldende eisen. Daaronder kunnen zich bijzondere of andere persoonsgegevens bevinden, afhankelijk van de aard en inhoud van de opdracht, die De Capeline uitvoert. Het spreekt voor zich dat De Capeline de beginselen van de AVG onderschrijft en deze naleeft.

Op onze site vragen en verzamelen wij informatie die ons in staat stelt contact met u op te nemen wanneer u bijvoorbeeld informatie bij ons opvraagt. Deze informatie kan onder andere inhouden: uw naam of gebruikersnaam, adres, postcode woonplaats, e-mailadres, wachtwoord en eventuele andere informatie. In geen geval zal De Capeline uw gegevens gebruiken om door te geven aan derden voor commerciële doeleinden.

De Capeline heeft passende maatregelen getroffen ter beveiliging van de (persoons)gegevens die zij verwerkt of laat verwerken.

Gegevens die door ons worden verkregen via onze site worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te kunnen komen, noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen u en De Capeline gesloten overeenkomst, ter vrijwaring van een vitaal belang, dan wel als u daarvoor ondubbelzinnig en uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven.

De Capeline hanteert de wettelijke bewaartermijn van ten minste 7 jaar (art. 3:15i BW), welke verlengd wordt, indien dat nodig is in verband met de afwikkeling van geschillen of potentiële aanspraken.

U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te zenden via het e-mailadres dat staat weergegeven op de contactpagina met als onderwerp: “uitoefening rechten privacy”. Binnen 30 dagen na ontvangst zal De Capeline u gemotiveerd antwoorden.

Recht Inhoud Kanttekening
Recht op inzage U heeft het recht om van De Capeline te vernemen welke gegevens door De Capeline verwerkt worden. U mag daarvan een kopie vragen. De Capeline mag u daarvoor een redelijke vergoeding vragen. Dit recht kan beperkt worden door de geheimhoudingsplicht van De Capeline.
Recht op aanvulling, correctie, verwijdering, afscherming en beperking. U heeft het recht de verwerkte gegevens aan te vullen, te doen corrigeren of te laten verwijderen of de verwerking daarvan te laten beperken. Dit recht kan beperkt worden door de wettelijke zorgplicht, archiefverplichtingen of andere wettelijke verplichtingen. In voorkomend geval zal De Capeline een
Recht op intrekking van toestemming Voor zover de verwerking berust op uw uitdrukkelijke toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit recht kan beperkt worden door de wettelijke zorgplicht, archiefverplichtingen of andere wettelijke verplichtingen. In voorkomend geval zal De Capeline een alternatieve wijze van verwerking van uw gegevens voorstellen.
Recht om te klagen U heeft het recht een klacht in te dienen bij De Capeline of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Capeline. Ook is het verboden deze website te gebruiken op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast.
Hoewel De Capeline bij het bouwen en onderhouden van deze website heel zorgvuldig is (geweest), is zij niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste informatie.